Resursoinnin merkitys asiantuntijaorganisaatiossa

Julkaistu: 17.04.2023

Aiheet: Blogi . Resurssien- ja projektinhallinta

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoiminta perustuu yleensä yritysten henkilöstön tarjoamaan erikoisosaamiseen ja asiantuntijuuteen. Asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamat palvelut voivat olla muun muassa neuvontaa, konsultointia, suunnittelua, projektinhallintaa, koulutusta tai teknistä asiantuntijatyötä. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi konsulttiyritykset, insinööri- ja arkkitehtitoimistot, mainos- ja viestintätoimistot, IT- ja ohjelmistoalan yritykset, lakitoimistot sekä yhdistykset, säätiöt ja liitot.

Tässä yhteydessä resursoinnilla tarkoitetaan sitä, miten asiantuntijaorganisaatio jakaa työtehtävät ja vastuut eri henkilöiden välillä. Resursoinnissa on tärkeää huomioida henkilöstön osaaminen, työkuorma ja aikataulut.

Projekteissa on tärkeää varmistaa, että oikealla osaamisella varustetut henkilöt ovat saatavilla ja että heillä on riittävästi aikaa ja resursseja tehtäviensä hoitamiseen. Usein projektipäällikkö vastaa projektin resursoinnista yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa varmistaakseen, että kaikki tarvittavat tehtävät hoidetaan ajallaan ja laadukkaasti.

Asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan voi liittyä myös alihankkijoiden tai ulkoisten konsulttien käyttöä. Tällöin suunnittelun ja resursoinnin merkitys korostuu, jotta ulkopuolisten resurssien laadukas ja tehokas käyttö voidaan varmistaa. 

Modernin pilvipohjaisen ohjelmiston hankkiminen töiden resursointiin tuo organisaa-tiolle monia etuja. Tässä muutamia tärkeimpiä hyötyjä:

1.    Yhteistyö Ohjelmisto mahdollistaa paremman yhteistyön organisaation sisällä ja luo läpinäkyvyyttä resurssitilanteeseen. Jokainen käyttäjä näkee reaaliaikai-sesti samasta järjestelmästä, milloin kukin henkilö on käytettävissä ja mitä kultakin henkilöltä odotetaan kunakin päivänä.

 
2.    Tehokkuus Ohjelmisto auttaa hallitsemaan organisaation resursseja tehokkaammin ja keskitetysti. Ohjelmiston avulla vältytään henkilöstön yli- ja alityöl-listämiseltä ja varmistetaan, että oikealla osaamisella varustetut henkilöt ovat oikeilla projekteilla oikeaan aikaan. Tämä parantaa organisaation tuottavuutta ja vähentää ajanhukkaa. 


3.    Tarkkuus Resursointityökalua hyödyntämällä ohjelmisto tarjoaa tarkkoja ennus-teita työntekijöiden aikatauluista ja resurssien käytöstä, mikä auttaa organisaatiota suunnittelemaan paremmin myös tulevia projektejaan, esimerkiksi jo myyntivaiheessa. Vastaavasti, kun projektit resursoidaan huolellisesti ja sään-nöllisesti, saadaan menneistä projekteista historiatietoja, joita voidaan hyödyn-tää tulevien projektien suunnittelussa. Näin vältytään aikatauluviivästyksiltä, budjettiylityksiltä ja ylimääräiseltä stressiltä. Kun projektien edistymistä voidaan seurata tarkasti ja reaaliaikaisesti, varmistutaan siitä, että asiakkailta myös laskutetaan oikein. 


4.    Parempi asiakastyytyväisyys Kun työt resursoidaan huolellisesti, organisaatio hallitsee paremmin asiakaskohtaamisia ja näin tarjoaa parempaa asiakaspalve-lua. Tällöin aikataulu- ja työmääräarviot perustuvat historiatietoon ja ennusteisiin. Kun resurssit ovat hallinnassa, voidaan asiakkaiden tarpeisiin vastata nope-ammin ja helpommin. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että resursointiohjelmisto auttaa organisaatiota parantamaan tehokkuutta ja tarkkuutta, mikä johtaa parempaan tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. 

Katso tästä video, miten töiden resursointi hoituu näppärästi Lemonsoftissa »